Kiemelt akciók folyamatosan! Kattintson a kedvezményért! www.grube.hu

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyet kibocsátott a

Grube Kft. (székhelye 2030 Érd, Kadarka u. 1.) 

Cégjegyzékszáma: 13-09-084554

Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma:11784016-2-13

Telefon: 06-23 521-670

Fax: 06-23-521-675

Email: info@grube.hu

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel,(továbbiakban: „Infotörvény”) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Elektronikus kereskedelmi törvény”) valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvénnyel  ((a továbbiakban: „Grt.”) összhangban.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a www.grube.hu weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”) használja, illetve az ezen a weboldalon található webshopban (továbbiakban: „Webshop”) vásárol, vagy hozzájárul a közvetlen üzletszerzési célú megkeresésekhez, a személyes adatai jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmében rögzítésre és meghatározott ideig megőrzésre kerülhetnek.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”) 20. §-ában rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő neve és székhelye

Az Adatkezelő neve Grube Kft. 

Székhelye: 2030 Érd, Kadarka u. 1.

Cégjegyzékszáma: 13-09-084554

Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 11784016-2-13

Telefon: 06-23-520-180

Fax: 06-23-520-183

Email: info@grube.hu

Adatkezelési azonosító:02639-0001

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

2.1 Weblap használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A Webshopban történő vásárlás lebonyolítása, a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény javítása érdekében az adatkezelő a számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el. Amennyiben Ön nem kíván cookie-kat használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. A cookie-k használatának letiltása azonban korlátozhatja Weboldal funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

2.2 Webshop használata során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

A Webshop használatához szükséges regisztráció során az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

felhasználónév,

email-cím,

jelszó,

vezetéknév, utónév,

telefonszám

szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám,

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

vállalkozás esetén: adószám

2.3 Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

felhasználónév,

email-cím.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön, mint érintett önkéntes hozzájárulása alapján részben pedig Eht. 154. § (3) bek., valamint az Elektronikus kereskedelmi törvény 13/A. § (3) bekezdése és a Grt. 6.§ (5) bekezdése alapján kezeli.

4. Az adatkezelés célja

4.1 Az Adatkezelő általi adatkezelés célja a Weblap üzemeltetésének lehetővé tétele, valamint a Webshop üzemeltetése, a Webshopban kötött szerződés teljesítése.

4.2. Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból, hírlevelek, reklámajánlatok rendszeres megküldése céljából is kezelhetjük.

5. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

Az Ön személyes adatai hozzáférhetőek és megismerhetőek a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek (pl. könyvelő) részére.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek, anonimizált módon.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezelés esetén hírlevelek, reklámajánlatok megküldése céljából az Adatkezelő jogosult az Ön adatait vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozó részére átadni, ezért adatainak ezen célú megadásával Ön ehhez az adattovábbításhoz is kifejezetten hozzájárul.

6. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

6.1. Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

6.2. A fent megjelölt személyes adatokat az Adatkezelő a Webshopban történt vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a – teljesítésétől számított számított 3 évig kezeli.

6.3. Fentiektől függetlenül az Ön kérése esetén bármikor haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az Önre vonatkozó, Önnel kapcsolatba hozható személyes adatokat, kivéve, ha jogszabályból eredő kötelességünk teljesítéséhez azokat továbbra is kezelnünk kell (Infotv. 6.§ (5) bekezdés).

6.4 Közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezelés esetén az Ön adatait visszavonásig kezeljük. Ezen üzletszerzési célú adatkezelés esetén Ön jogosult az adatkezelést bármikor indoklás nélkül megtiltani. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a weblap „leiratkozás” ikonjára kattintva vagy külön emailben vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően az Adtakezelő haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából.

7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Felhívjuk a figyelmét, hogy Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;

Kérheti személyes adatainak helyesbítését;

Kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

8. Jogorvoslatok 

Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) is fordulhat jogorvoslatért.

Az Ön adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével az Adatkezelő által, vagy az adatfeldolgozó által Önnek okozott kárt az Adatkezelő köteles megtéríteni.

2015. augusztus 19.

Grube Kft.

Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Ha továbbra is a beállítások változtatása nélkül marad a honlapon, azt feltételezzük, hogy Ön hozzájárul minden "süti" alkalmazásához a Grube Blog honlapján. Azonban, ha szeretné, bármikor meg tudja változtatni a cookie beállításokat. Felhívjuk figyelmét, ha megváltoztatja a "süti" beállításokat továbbá nem tudjuk garantálni weboldalunk megfelelő működését.
Ok